Въпросник
 

Въпросник

Благодарим Ви, че решихте Вашата фирма да вземе участие в десетото издание на престижния конкурс на Fibank „Най-добра българска фирма“!

Моля, попълнете въпросника по-долу и натиснете „Изпрати“.

Желаем Ви успех!

Въведете наименование на фирмата

НА КОЯ ДАТА ПРЕДПРИЯТИЕТО Е ЗАПОЧНАЛО СВОЯТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ?

Въведете НА КОЯ ДАТА ПРЕДПРИЯТИЕТО Е ЗАПОЧНАЛО СВОЯТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

КАКЪВ Е ПРАВНИЯТ СТАТУТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО?

Изберете СТАТУТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

КАКЪВ ДЯЛ ОТ ДРУЖЕСТВОТО Е СОБСТВЕНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО)

%

За да участвате в конкурса „Най-добра българска фирма на годината”,
задължително условие е вашата фирма да бъде над 50 % собственост на български физически лица (пряко или косвено).

Въведете ЕИК на Вашата фирма

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКВА ЧАСТ ОТ МЕНИДЖЪРИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ?

За да участвате в конкурса „Най-добра българска фирма на годината”, задължително условие е във вашата фирма по-голямата част от мениджърите на предприятието да бъдат български граждани.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО?

Изберете Област

Изберете Община

Изберете населено място

КАКЪВ Е ОСНОВНИЯТ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ? МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ, АКО ПРЕДПРИЯТИЕТО Е АНГАЖИРАНО С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ДЕЙНОСТ.

Въведете ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКВА ЧАСТ ОТ ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЕ ПРОДАВА:

%

Въведете КАКВА ЧАСТ ОТ ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЕ ПРОДАВА в България

%

Въведете КАКВА ЧАСТ ОТ ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЕ ПРОДАВА извън България, направо, без помощта на дистрибутор

%

Въведете КАКВА ЧАСТ ОТ ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЕ ПРОДАВА извън България с помощта на дистрибутор

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КОЛКО ЗАЕТИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР РАБОТЯТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА?

броя

Въведете Заети места

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КОЛКО ЗАЕТИ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР РАБОТЯТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА?

броя

Въведете Заети места

ПО КАКЪВ НАЧИН СЕ ОТРАЗИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID 19 ПРЕЗ 2021 Г. ВЪРХУ ВАШИЯ БИЗНЕС?

Изберете опция

КАК РЕАГИРА ВАШАТА КОМПАНИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID 19 ПРЕЗ 2021 Г.?

Изберете отговор

ПРЕД КАКВИ ПРОБЛЕМИ СЕ ИЗПРАВИ ВАШАТА КОМПАНИЯ ПРЕЗ 2021 Г.?

Изберете отговор

ПРЕД КАКВИ ПРОБЛЕМИ СЕ ИЗПРАВИ ВАШАТА КОМПАНИЯ ПРЕЗ 2022 Г.?

Изберете отговор

КАК БИХТЕ ОЦЕНИЛИ НИВОТО НА КОНКУРЕНЦИЯ В СЕКТОРА, В КОЙТО ВАШАТА ФИРМА ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ?

Изберете вариант

ОТКЪДЕ СА ВАШИТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ КОНКУРЕНТИ?

Изберете вариант

МОЛЯ, ЗАПИШЕТЕ КАК СЕ КАЗВАТ МАРКИТЕ, С КОИТО ОПЕРИРАТЕ / УПРАВЛЯВАТЕ НА ПАЗАРА.

Запишете до 5 отговора. Ако марките са повече от 5, моля запишете тези, които са имали най-голям принос към общата печалба на фирмата през изминалата 2021 г.

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКЪВ Е ГОДИШНИЯТ РЪСТ/СПАД НА ОБОРОТА, РЕАЛИЗИРАН
ПРЕЗ 2021 Г.?

%

Въведете %

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКЪВ Е ГОДИШНИЯТ РЪСТ/СПАД НА НЕТНА ПЕЧАЛБА, РЕАЛИЗИРАНА
ПРЕЗ 2021 Г.?

%

Въведете %

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКЪВ Е ГОДИШНИЯТ РЪСТ/СПАД НА АКТИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
КЪМ 31.12.2021 Г.?

%

Въведете %

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКЪВ Е ГОДИШНИЯТ РЪСТ/СПАД НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31.12.2021 Г.?

%

Въведете %

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКВА Е СУМАTA НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ) КЪМ 31.12.2021 Г.?

Въведете сума

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ КАКВА Е СУМАTA НА КРАТКОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ) КЪМ 31.12.2021 Г.?

Въведете сума

НАКРАЯ БИХМЕ ИСКАЛИ ДА ВИ ПОМОЛИМ ДА ПРЕДСТАВИТЕ НАКРАТКО ДЕЙНОСТТА НА ВАШАТА ФИРМА.

Въведете описание

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Въведете име

Въведете длъжност

Въведете телефон

Въведете мейл и уебсайт

Можете да се възползвате от възможността да добавите до 5 снимки (включително лого) за представяне на Вашата фирма.

Вашето участие можете да заявите и като попълните приложения въпросник и го изпратите на адрес гр.София 1784, бул. Цариградско шосе 111 П, до дирекция „Маркетинг и реклама” за конкурса „Най-добра българска фирма” или подадете във всеки клон или офис на Първа инвестиционна банка (Fibank) в цялата страна до 10 септември 2022 г.

Нека най-добрият победи!