Участници
 

Участници

Монек България АД

Монек България АД

Гласувай

МОНЕК – ЮГ АД, гр. Кърджали, е образувано като самостоятелно предприятие през 1954 с предмет на дейност: производство на минно-обогатително и металургично оборудване, минно-пробивни инструменти, резервни части, каучукови изделия, ремонт и свързаните с това инженерингови дейности. Клиенти на дружеството са основно компании от областта на мини, кариери, флотация, тунелно строителство и инженерингова дейност. Компанията изнася 60% от продукцията си в Европа, главно фирми в Германия, Австрия, Русия, Турция и Казахстан. Едно от основните производства на завода е за минно-пробивни инструменти, което заема около 25% от общия обем. Производството се осъществява по две технологични линии – за моноблок и за наставки пробивни инструменти. За всички изделия се издава сертификат за качество. Изделията се изработват съгласно изискванията на Българския Държавен Стандарт. https://monek-bg.com/

Гласувай